Vergoedingen

1. Wat vergoed de Hersenstichting als ik een subsidieaanvraag doe?

De subsidie dekt in principe de salariskosten van het projectteam en de benodigde materiële kosten. Het is ook mogelijk om van het subsidiebedrag personeel aan te nemen. Dit kan ondersteunend personeel zijn zoals technische/ ondersteunende staf, maar ook promovendi, of postdocs/fellows. Er kan een benchfee van maximaal €5.000,- worden opgevoerd ten behoeve van congresbezoek voor disseminatie van de resultaten.

2. Kan ik voor een buitenlandse stage een vergoeding aanvragen bij de Hersenstichting?

De Hersenstichting bekostigt projecten die vanuit onze subsidierondes als honorabel zijn bevonden. Het is niet mogelijk om voor een buitenlandse stage een vergoeding aan te vragen bij de Hersenstichting.

3. Kan ik voor een drukkosten van mijn proefschrift een vergoeding aanvragen bij de Hersenstichting?

De Hersenstichting bekostigt projecten die vanuit onze subsidierondes als honorabel zijn bevonden. Het is niet mogelijk om voor een buitenlandse stage een vergoeding aan te vragen bij de Hersenstichting.

Co-financiering

4. Wanneer heb ik een ‘letter of commitment’ nodig als ik een subsidie aanvraag?

Posten die niet binnen het aangevraagde budget van de Hersenstichting vallen, maar wel nodig zijn voor het project worden als ‘co-financiering’ in de begroting vermeld. Voor in cash én in kind bijdragen van andere financiers/instellingen vragen wij u een schriftelijke bevestiging van de financier/instelling toe te voegen aan de betreffende begrotingspost.

5. Mag een cofinanciering hoger zijn dan het budget dat ik aanvraag bij de Hersenstichting?

De Hersenstichting stelt als voorwaarde bij een subsidieronde om hoofdfinancier te zijn. Dit houdt in dat iedere afzonderlijke cofinanciering niet hoger mag zijn dan het aangevraagde budget bij de Hersenstichting. Het opgetelde totaalbedrag van de afzonderlijke cofinancieringen mag wel hoger uitvallen.

Begroting

6. Mag ik de aanschaf van apparatuur op de begroting van mijn subsidieaanvraag toevoegen?

De Hersenstichting vergoedt geen aanschaf van apparatuur. Aanvragen voor de aanschaf van apparatuur zullen niet worden gehonoreerd.

7. Welke salaristabellen kan ik hanteren op de begroting van mijn subsidieaanvraag?

Dit hangt af van het type project dat wordt aangevraagd. Voor onderzoeksprojecten wordt bij de berekening van de salariskosten uitgegaan van de afspraken gemaakt in het akkoord ‘Bekostiging wetenschappelijk onderzoek’ in 2008 met de VSNU en addendum van ZonMw voor UMC’s.

De Hersenstichting vermeldt in haar subsidieoproep altijd de op dat moment meest recente tabellen van de NFU en de VSNU. Mochten er tijdens de ronde recentere tabellen uitkomen dan worden die  ook geaccepteerd.

Voor andere projecten worden de meest recente salaristabellen gehanteerd die leidend zijn voor de specifieke arbeidssector.

8. Mijn mede-aanvrager is werkzaam voor een bedrijf, mag het salaris van hem/haar op de begroting worden meegenomen?

De Hersenstichting vergoedt geen personeelskosten voor mede-aanvragers uit het bedrijfsleven.

Voor dringende vragen over subsidies, calls en programma’s kunt u contact met ons opnemen via mail of bel naar 070 – 360 48 16.